Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Điểm văn bản đăng trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan từ 05/4-09/4/2021

Tuấn Dũng  14/04/2021 3:00 PM

Từ ngày 05/4đến 09/4/2021, Cổng Thông tin điện tử Hải quan đã cập nhật một số văn bản mới chính sách xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thuế suất thuế nhập khẩu, công tác xử lý hàng hóa tồn đọng

Chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng

Ngày 7/4/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 1589/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến công tác xử lý hàng hóa tồn đọng.

Qua báo cáo thống kê số liệu hàng hóa tồn đọng và kiểm tra công tác xử lý hàng hóa tồn đọng tại một số đơn vị, hiện nay còn tình trạng hàng hóa tồn đọng với số lượng lớn, thời gian tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm; thời hạn xử lý hàng hóa tồn đọng chưa kịp thời, chưa đáp ứng về thời gian theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung đối với việc thông báo hàng hóa tồn đọng, theo dõi, lưu giữ hồ sơ bao gồm: Thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng cho cơ quan Hải quan, yêu cầu doanh nghiệp ký tên, đóng dấu gửi thông báo cho cơ quan Hải quan đảm bảo theo đúng thời hạn quy định; Chỉ đạo các Chi cục Hải quan, đơn vị tham mưu xử lý thực hiện lưu giữ hồ sơ xử lý hàng hóa tồn đọng đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác giám sát, quản lý, lưu giữ hàng hóa tồn đọng, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc bố trí khu vực lưu giữ riêng biệt giữa hàng hóa tồn đọng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác xử lý hàng hóa tồn đọng, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có phát sinh số lượng hàng hóa tồn đọng lớn chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho một bộ phận chuyên trách thuộc Phòng hoặc Đội trực thuộc Cục Hải quan chịu trách nhiệm rà soát định kỳ hàng tháng số liệu hàng hóa tồn đọng, tham mưu trình Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố, báo cáo thống kê số liệu hàng hóa tồn đọng để Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố kịp thời chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, chỉ đạo Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu để SXXK thay đổi mục đích sử dụng        

Ngày 06/4/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 1580/TCHQ-TXNK trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.

Theo đó, căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 thì: “Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13”.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ theo quy định trên và công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Ngày 08/4/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 1604/TCHQ-GSQL gửi doanh nghiệp trả lời vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA.

Theo đó, về việc xử lý chứng từ chứng nhận xuất xứ bị cấp lỗi, căn cứ khoản 4 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC, cơ quan hải quan chấp nhận việc nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ cấp thay thế, sửa chữa chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cấp trước đó.

Đối với việc khai báo mã số REX (cơ chế được Liên minh Châu Âu sử dụng, cho phép nhà xuất khẩu được phép tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa của mình), trường hợp cơ quan hải quan xác định mã số REX khai báo là có giá trị hiệu lực thì việc khai báo cụm từ “Exporter Reference No...” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Quy định mới đối với ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng ưu đãi chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Ngày 26/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 quy định về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam..

Trong đó, Quyết định bổ sung Điều 9a quy định về quản lý đối với xe ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã bán, cho, biếu, tặng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định người đang quản lý, sử dụng xe phải thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe và làm thủ tục chuyển nhượng xe; quy định cụ thể Hồ sơ chuyển nhượng…

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn, xử lý xe ô tô chưa làm thủ tục chuyển nhượng quy định; rà soát và cung cấp cho Bộ Ngoại giao danh sách xe ô tô tạm nhập miễn thuế của các đối tượng ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập trước ngày 20/4/2018; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan hải quan thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe; không theo dõi, quản lý đối với xe đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng theo quy định; Thông báo danh sách xe chưa làm thủ tục chuyển nhượng cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải; thông báo cho Bộ Ngoại giao danh sách xe cơ quan hải quan không còn quản lý, theo dõi.

Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ 15/5/2021 và bãi bỏ Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Cổng TTĐT Hải quan cũng đã cập nhật một số văn bản khác như: Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v  Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng; Công văn số 1591/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hàng hóa tại cảng biển; Công văn số 1635/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời; Công văn số 1561/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTC; Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý tiền thuế nộp thừa…

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan