Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Chính phủ sửa đổi Quyết định số 1254/QĐ-TTg, cơ sở pháp lý mới thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

MP  24/08/2020 3:00 PM
​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg​ ngày 17/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2020.
Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quyết định 1254/QĐ-TTg

Theo Tổng cục Hải quan, việc ban hành quyết định sửa đổi Quyết định số 1254/QĐ-TTg nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp giữa kỳ năm 2019 (Phiên họp lần thứ năm) của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban 1899) và tại công văn số 6644/VPCP-KTTH ngày 26/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 và giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành triển khai 138 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018 và 59 TTHC triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2019-2020; sửa đổi, bổ sung 29 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (KTCN) và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với 22 nhóm hàng hóa.

Để thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp tích cực và chặt chẽ với các Bộ, ngành thống nhất quy trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống CNTT để kết nối TTHC thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.  Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/7/2020, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 200 TTHC của 13 Bộ, ngành kết nối, với trên 3,2  triệu hồ sơ của khoảng 40 nghìn doanh nghiệp.

Sau một thời gian triển khai các TTHC qua Cơ chế một cửa quốc gia, các Bộ, ngành đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình. Theo kết luận của Phó Thủ tướng tại Thông báo kết luận số 105/TB-VPCP ngày 22/3/2019 và Thông báo kết luận số 292/TB-VPCP ngày 15/8/2019, trong năm 2019 các Bộ, ngành cần triển khai mới 61 TTHC. Kết quả rà soát của các Bộ, ngành về việc điều chỉnh Quyết định số 1254/QĐ-TTg cho thấy các Bộ đã giảm số lượng thủ tục cần triển khai trong năm 2019 xuống còn 51 thủ tục.

Về công tác KTCN, sau hơn 01 năm triển khai Quyết định số 1254/QĐ-TTg, các Bộ, ngành đã thực hiện cải cách toàn diện hoạt động KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua việc sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về KTCN theo chỉ đạo tại các Nghị quyết số 19/NQ-CP, Quyết định số 2026/QĐ-TTg, Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Tính đến 30/4/2020, các Bộ, ngành đã hoàn thành sửa đổi bổ sung được 26/29 văn bản quy định về quản lý và KTCN; ban hành 47/53 Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và KTCN  kèm mã số HS; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với 18/22 nhóm hàng thuộc diện KTCN. Tuy nhiên, công tác KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thiện, hoặc hoàn thành không đúng tiến độ, chưa đáp ứng mục tiêu đề ra.

Nhận thức đây là một nhiệm vụ quan trọng và do các Bộ, ngành trực tiếp thực hiện, Bộ Tài chính đã chủ động lấy ý kiến của các Bộ, ngành đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-TTg. Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành,  Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã thống kê được tổng số có 10/13 Bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung danh mục các TTHC triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công An; Bộ Công thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động, Thương Binh, Xã hội; Ngân hàng Nhà nước. Các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, VCCI không có nội dung sửa đổi, bổ sung.

Sau quá trình lấy ý kiến, tiếp thu và giải trình, Bộ Tài chính đã  trình Chính phủ ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020.

Quyết định 1258/QĐ-TTg - Cơ sở pháp lý mới thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Quyết định số 1258/QĐ-TTg đã sửa đổi các thủ tục hành chính (TTHC) trong Danh mục thủ tục hành chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2018-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg gồm: Sửa đổi tên 02 TTHC của Bộ Y tế 01 TTHC của Bộ Công Thương; sửa đổi thời gian thực hiện của 08 TTHC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT); gộp thành 02 TTHC từ các TTHC khác của Bộ NN & PTNT.

Đồng thời, Quyết định số 1258/QĐ-TTg cũng bổ sung thêm 44 TTHC của các Bộ, trong đó có 06 TTHC của Bộ Công Thương; 01 TTHC của Bộ Giao thông vận tải; 12 TTHC của Bộ NN & PTNT; 06 TTHC của Bộ Quốc phòng; 03 TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 15 TTHC của Bộ Y tế; 01 TTHC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, đưa ra khỏi Quyết định số 1254/QĐ-TTg tổng số 38 TTHC gồm 01 TTHC của Bộ Công Thương; 04 TTHC của Bộ NN & PTNT; 14 TTHC của Bộ Quốc phòng; 08 TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 02 TTHC của Bộ Công an; 01 TTHC của Bộ Y tế; 03 TTHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 05 TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định số 1258/QĐ-TTg đã thay thế các Danh mục tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg (gồm: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, KTCN phải sửa đổi, bổ sung; Nhóm hàng hóa các bộ, ngành phải ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, KTCN phải ban hành kèm theo mã số HS) bằng các Danh mục tương ứng quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg.

Đặc biệt, Quyết định số 1258/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 1254/QĐ-TTg liên quan đến thời gian thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa phải KTCN; xây dựng văn bản quy phạp pháp luật về quản lý, KTCN…

Quyết định số 1258/QĐ-TTg được ban hành một lần nữa thể hiện sự quyết tâm  của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban chỉ đạo 1899 trong việc chỉ đạo, điều phối các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, với mục tiêu hoàn thành thực hiện các TTHC liên quan đến phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh qua Cơ chế một cửa quốc gia. Đồng thời là cơ sở pháp lý cần thiết để các Bộ, ngành tiếp tục mở rộng, triển khai các TTHC qua Cơ chế một cửa quốc gia, tạo điền kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân.

 
Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan