Mời thầu: Thuê kênh truyền cho Trung tâm dữ liệu dự phòng - Tổng cục Hải quan giai đoạn 2021-2023

23/08/2021 10:00 AM

1. Tên gói thầu: Thuê kênh truyền cho Trung tâm dữ liệu dự phòng - Tổng cục Hải quan giai đoạn 2021-2023.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 1.760.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê kênh truyền cho Trung tâm dữ liệu dự phòng - Tổng cục Hải quan giai đoạn 2021-2023.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian hòa mạng trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian sử dụng dịch vụ là 24 tháng liên tục kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao kênh đưa vào sử dụng.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuê kênh truyền cho Trung tâm dữ liệu dự phòng - Tổng cục Hải quan giai đoạn 2021-2023.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hànhE-HSMT: từ ngày 23/8/2021 đến trước 15 giờ 00 ngày 10/9/2021.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn/.

8. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng  (Bằng chữ: Hai mươi riệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 10/9/2021.

10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 ngày 10/9/2021.