​​Danh sách container yêu cầu kiểm tra bằng máy soi trong quá trình xếp dỡ

29/07/2021 1:00 PM

​Danh sách chi tiết container yêu cầu kiểm tra bằng máy soi​ mới cập nhật. 

Danh sách chi tiết container yêu cầu kiểm tra bằng máy soi từ 01/9/2021. Tải về​.

Danh sách chi tiết container yêu cầu kiểm tra bằng máy soi từ 01/6/2021 đến 31/8/2021. Tải về​.

Danh sách chi tiết container yêu cầu kiểm tra bằng máy soi​ cập nhật đến 31/5/2021. Tải về.