Thông báo số 3775/TB-TCHQ ngày 29/7/2021 V/v tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Tổng cục Hải quan.

29/07/2021 9:15 AM

​Tải về nội dung.3775.TB.TCHQ.pdf3775.TB.TCHQ.pdf