Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (lần 2) theo Công văn số 3651/TCHQ-GSQL.

19/07/2021 9:15 AM

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính trình Chính phủ “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan” trong tháng 9/2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ) (gọi tắt là Nghị định). Nghị định sửa đổi sẽ kế thừa các nội dung Nghị định số 59/2018/NĐ-CP hiện đang thực hiện ổn định, không có vướng mắc phát sinh; bổ sung các nội dung sửa đổi Nghị định gốc là Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (bao gồm các nội dung cần sửa đổi tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP); bãi bỏ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Để xin ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp vào dự thảo Nghị định, ngày 30/10/2020, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội thảo tại Hà Nội với doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc, theo kế hoạch, sẽ tiếp tục Hội thảo với doanh nghiệp các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 03/12/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7650/TCHQ-GSQL gửi các Hiệp hội doanh nghiệp thông báo hoãn tổ chức Hội thảo tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời, đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức lấy ý kiến các thành viên đối với dự thảo Nghị định. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định. Nội dung dự thảo Nghị định hiện nay đã có một số thay đổi so với dự thảo đã gửi lấy ý kiến tại Hội thảo ngày 30/10/2020 và công văn số 7650/TCHQ-GSQL dẫn trên. Do vậy, để tiếp tục hoàn thiện nội dung, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng cục Hải quan trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội tham gia ý kiến lần 02 đối với dự thảo Nghị định.

Ý kiến tham gia xin tổng hợp và gửi về Tổng cục Hải quan (địa chỉ: số 9 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội trước ngày 29/7/2021, file điện tử (gồm file mềm (.doc) và file scan) gửi về địa chỉ thư điện tử: thuyltt3@customs.gov.vn).

Rất mong nhận được ý kiến tham gia của Quý Hiệp hội./.

(Đề nghị Quý Hiệp hội khai thác các tài liệu dự thảo Nghị định kèm theo sau trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn/: (i) Tờ trình Chính phủ; (ii) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; (iii) Báo cáo rà soát pháp lý, thuyết minh lý do sửa đổi, bổ sung; (iv) Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (v) Báo cáo tình hình thực hiện. Đầu mối liên hệ: đ/c Lưu Thị Thanh Thủy – Chuyên viên Cục GSQL – Tổng cục Hải quan, điện thoại: (024) 39440833 - 8813, di động: 0978431686)

Tải về nội dung.3651.TCHQ.GSQL.rar3651.TCHQ.GSQL.rar