Điều chỉnh thông tin gói thầu: Mua sắm 5.000 seal định vị điện tử (kèm theo thẻ SIM và các dịch vụ liên quan)

16/07/2021 5:00 PM

1. Tên gói thầu: Mua sắm 5.000 seal định vị điện tử (kèm theo thẻ SIM và các dịch vụ liên quan).

2. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021

          Nay Cục CNTT & Thống kê hải quan xin thông báo điều chỉnh với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm 5.000 seal định vị điện tử (kèm theo thẻ SIM và các dịch vụ liên quan).

2. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2021

                       (Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.