Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Công trình Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun

16/07/2021 9:00 AM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;            Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Công trình Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun.

3. Quyết định số 2030/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 34.518.507.352 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, năm trăm mười tám triệu, năm trăm linh bẩy nghìn, ba trăm năm mươi hai đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

STT

Tên

gói thầu

Nguồn vốn

Giá

gói thầu (đã bao gồm thuế và chi phí dự phòng)

(đồng)

 

Hình thức

và phương thức lựa chọn

nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện

Hợp đồng

Ghi chú

1

Gói thầu số 08: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

NSNN

215.745.552

Chỉ định thầu (lựa chọn nhà thầu trong nước)

Quý III/2021

Trọn gói

60 ngày

Chưa thực hiện

Tổng giá trị gói thầu: 215.745.552 đồng