Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán Dự án “Nâng cấp hệ thống thông tin tình báo, hệ thống kiểm tra sau thông quan để kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/ VCIS và các hệ thống xử lý tập trung ngành Hải quan”

15/07/2021 5:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:                                   

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT và Thống kê Hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, số 9, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 024.39440833/ 024.39440631/cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán Dự án “Nâng cấp hệ thống thông tin tình báo, hệ thống kiểm tra sau thông quan để kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống xử lý tập trung ngành Hải quan.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1901/QĐ-CNTT ngày 30/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán Dự án “Nâng cấp hệ thống thông tin tình báo, hệ thống kiểm tra sau thông quan để kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống xử lý tập trung ngành Hải quan.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT và Thống kê Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 19.187.297.532 (Bằng chữ: Mười chín tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi bảy nghìn, năm trăm ba mươi hai đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa  chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán Dự án “Nâng cấp hệ thống thông tin tình báo, hệ thống kiểm tra sau thông quan để kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/ VCIS và các hệ thống xử lý tập trung ngành Hải quan

81.700.000 đồng

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2021

Trọn gói

30 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và bên mời thầu bàn giao đầy đủ hồ sơ để thực hiện kiểm toán

Tổng cộng giá gói thầu: 81.700.000 đồng