Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm máy điều hòa không khí và máy photocopy

15/07/2021 4:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:                                   

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 024.39440833/ 024.39440631 cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1900/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế”;

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT và Thống kê Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 71.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu đồng chẵn);

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

71.000.000 đồng

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2021

Trọn gói

30 ngày liên tục (bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan bàn giao đầy đu rồ sơ, tài liệu để thực hiện kiểm toán.

Tổng cộng giá gói thầu:  71.000.000  đồng