Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa thiết bị lưu điện Santak TG1000 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

10/06/2021 4:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689;       Fax 02193.866637.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 213/QĐ-HQHG ngày 09/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 71.100.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Sửa chữa thiết bị lưu điện Santak TG1000 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

71.100.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

Tháng 6/2021

Trọn gói

10 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực