Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

9/06/2021 3:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860689;            Fax: 02193.866637.

2. Tên dự án: Công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 212/QĐ-HQHG ngày 08/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 611.000.000 đồng (Sáu trăm mười một triệu đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

STT

 

Tên

gói thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

lựa chọn

nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện

Hợp đồng

Ghi chú

1

Gói thầu số 1: Tư vấn lập BCKTKT

32.348.709

đồng

(Bằng chữ: Ba mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm linh chín đồng).

 

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn (lựa chọn nhà thầu trong nước)

 

Quý

II/2021

Hợp đồng trọn gói

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Chưa thực hiện

2

Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định giá

3.300.000

đồng

(Bằng chữ: Ba triệu, ba trăm nghìn đồng).

 

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn (lựa chọn nhà thầu trong nước)

 

Quý

II/2021

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

(Theo tiến độ thực hiện của từng gói thầu)

 

Chưa thực hiện

Tổng giá trị gói thầu

 

35.648.709  đồng (Ba mươi năm triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm linh chín đồng)