Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thường xuyên

8/06/2021 3:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/Bên mời thầu: Cục Tài vụ - Quản trị.

 Địa chỉ: Số 9, Phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

 Điện thoại: 024.39440833.

 Fax: 024.39440618.

Email: dutoantvqt@customs.gov.vn

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

          - Quyết định số 83/QĐ-TVQT ngày 04/6/2021 của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị văn phòng năm 2021 cho Cục Tài vụ-Quản trị”.

          - Quyết định số 84/QĐ-TVQT ngày 04/6/2021 của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm năm 2021 của Cục Tài vụ-Quản trị”.

          - Quyết định số 85/QĐ-TVQT ngày 04/6/2021 của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp mực in cho máy in, máy photo, máy fax năm 2021 của Cục Tài vụ-Quản trị”.

4. Bên mời thầu: Cục Tài vụ - Quản trị.                                           

5. Giá gói thầu:

          5.1. Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị văn phòng năm 2021 cho Cục Tài vụ-Quản trị”: 85.305.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu ba trăm linh năm nghìn đồng chẵn). Giá gói thầu đã bao gồm giá dịch vụ, thuế GTGT, phí và các chi phí khác có liên quan.

         5.2. Gói thầu “Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm năm 2021 của Cục Tài vụ-Quản trị”: 96.452.180 đồng (Chín mươi sáu triệu bốn trăm lăm mươi hai nghìn một trăm tám mươi đồng). Giá gói thầu đã bao gồm giá hàng hóa, thuế GTGT, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác có liên quan.

         5.3. Gói thầu “Cung cấp mực in cho máy in, máy photo, máy fax năm 2021 của Cục Tài vụ-Quản trị”: 609.587.000 đồng (Sáu trăm linh chín triệu năm trăm tám mươi bảy nghìn). Giá gói thầu đã bao gồm giá hàng hóa, thuế GTGT, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác có liên quan.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thực lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị văn phòng năm 2021 cho Cục Tài vụ-Quản trị

85.305.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 6/2021

Hợp đồng trọn gói

12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2

Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm năm 2021 của Cục Tài vụ-Quản trị

96.452.180

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 6/2021

Hợp đồng trọn gói

12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

3

Cung cấp mực in cho máy in, máy photo, máy fax năm 2021 của Cục Tài vụ-Quản trị

609.587.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh trang qua mạng theo (theo quy trình thông thường)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2021

Hợp đồng trọn

 gói

12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành việc bàn giao hàng hóa