Danh sách container yêu cầu kiểm tra bằng máy soi trong quá trình xếp dỡ

26/04/2021 10:00 AM

​Danh sách chi tiết container yêu cầu kiểm tra bằng máy soi​ mới cập nhật. Tải về.​

Danh sách chi tiết container yêu cầu kiểm tra bằng máy soi từ 01/6/2021. Tải về​.

Danh sách chi tiết container yêu cầu kiểm tra bằng máy soi​ cập nhật đến 31/5/2021. Tải về.