Cung cấp báo giá: Mua sắm seal định vị điện tử và SIM phục vụ công tác giám sát của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container của Tổng cục Hải quan

9/02/2021 11:00 AM

Hiện nay Cục CNTT & Thống kê Hải quan đang thực hiện triển khai nội dung “Mua sắm seal định vị điện tử và SIM phục vụ công tác giám sát của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container của Tổng cục Hải quan”, yêu cầu chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan đề nghị Quý công ty cung cấp báo giá cho seal định vị điện tử và SIM nêu trên với đầy đủ các loại chi phí cần thiết.

Rất mong nhận được phản hồi của Quý Công ty chậm nhất ngày 19/02/2020.

Tải về: Phụ lục đính kèm.