Mời thầu: Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn Công trình: Cải tạo sửa chữa nhà để xe hỗn hợp – Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

22/02/2021 11:00 AM

1. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

-  Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193.860.689, Fax 02193.866.637, Emai quantrihqhg@gmail.com.

- Mã số thuế: 5100178606.

2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn Công trình: Cải tạo sửa chữa nhà để xe hỗn hợp – Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 250.000.000 đồng (Bằng chữ:Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Tên dự án (hoặc dự toán): Mua sắm thường xuyên.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành E-HSMT: 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2021.

8. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 phút ngày 01/3/2021.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 15 phút ngày 01/3/2021.