Khảo sát ý kiến doanh nghiệp năm 2015

3/04/2015 10:00 AM
Để tải về Phiếu Khảo sát ý kiến, bấm vào đây. Tải về Phiếu Tặng ấn phẩm, bấm vào đây.

Để tải về Thư gửi Doanh nghiệp bằng tiếng Anh, bấm vào đây(To download Letter to Enterprises in English version, please click here).

Để tải về Phiếu Khảo sát ý kiến Doanh nghiệp bằng tiếng Anh, bấm vào đây​(To download Questionaires in English version, please click here​)

Để tải về Phiếu Tặng ấn phẩm bằng tiếng Anh, bấm vào đây.(To dowload Publication Voucher, please click here​)