Giải tỏa dừng làm thủ tục hải quan với doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế

Thu Hoài  31/03/2014 11:00 AM

Tại khoản 4 Điều 20 Thông tư 22/2014/TT-BTC quy định:“Trường hợp doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan nhưng thực hiện nộp ngay đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì thời điểm giải tỏa cưỡng chế sẽ có hiệu lực vào ngày hôm sau”.

Quy định trên thực hiện theo yêu cầu thiết kế của Hệ thống nhằm đảm bảo tốc độ và tính ổn định của Hệ thống VNACCS, việc trao đổi thông tin giải tỏa cưỡng chế thuế chỉ được thực hiện 1 ngày/lần. Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan nhưng thực hiện nộp ngay đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì ngày hôm sau doanh nghiệp mới có thể thực hiện khai báo hải quan được.