Tầm nhìn

New Page 3

VIỄN CẢNH

Xây dựng Hải quan Việt Nam thành lực lượng chuyên nghiệp cao, có chuyên môn sâu và hiện đại, hoạt động minh bạch, liêm chính và có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

- Chuyên nghiệp.

- Minh bạch.

- Hiệu quả.

TUYÊN NGÔN, NHIỆM VỤ

- Quản lý có hiệu quả các hoạt động xuất nhập khẩu và giao lưu quốc tế, tạo điều kiện cho thương mại và sản xuất phát triển.

- Bảo vệ và góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. 

- Bảo đảm nguồn thu cho ngân sách.

- Chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

- Góp phần bảo vệ chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia và an toàn xã hội.

- Phục vụ quản lý kinh tế xã hội.